Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

03-01-2018 - Вътрешна информация

Емитент: София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA)
В БФБ-София АД е постъпило следното съобщение:
В подаденото на 29.12.2017 в 16:35 ч. уведомление за извършени сделки с финансови инструменти на емитента, които подлежат на публично оповестяване съгалсно чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014, е допусната техническа грешка. Г-н Тодор Вачев, в качеството му на Председател на Съвета на директорите на емитента, е придобил посочените количества акции, а не ги е продавал:
- По емисия BG1100053054 (обикновени акции, борсов код 6SOA) е придобил 6998 броя акции, с единична цена 3.65 лв., на обща стойност 25 542.70 лв.;
- По емисия BG1200002167 (привилегировани акции, борсов код 6SOP) е придобил 862 броя акции, с единична цена 4.70 лв., на обща стойност 4 051.40 лв.
Дружеството се извинява за допуснатата техническа грешка.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News