Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

03-01-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Индустриален Холдинг България АД-София (4ID)
На 03.01.2018 г. Индустриален холдинг България АД получи уведомлениe по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 от Туинсан ЕООД, тясно свързано с лице, изпълняващо ръководни функции в Индустриален холдинг България АД, относно сключена сделка, както следва:
Вид на сделката: Разпореждане (продажба) на 38 000 броя акции, издадени от Индустриален холдинг България АД, ISIN код BG1100019980. Дата на сключване на сделката на БФБ-София АД: 20.12.2017 г., при цена за една акция: 0.97 лева.