Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

03-01-2018 - Регистрация на финансови инструменти

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 01/03.01.2018 г. е взето следното решение:
Във връзка с подадено заявление по чл. 20, ал. 3 от част III Правила за допускане до търговия, Съветът на директорите на БФБ – София АД, на основание чл. 33, ал. 8 от същите, променя параметрите на допусната до търговия на Сегмент за облигации на БФБ-София АД, емисия облигации, както следва:
- Емитент: ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (6TMA);
- ISIN код на емисията: BG2100003131;
- Дата на падеж: 18.02.2021 г.;
- Крайна дата за търговия: 09.02.2021 г.;
- Лихвен процент за новия срок на емисията: 5.00%;
- Период на лихвено плащане: 6-месечен, с фиксирана дата на лихвените плащания, както следва:
18.08.2018 г.
18.02.2019 г.
18.08.2019 г.
18.02.2020 г.
18.08.2020 г.
18.02.2021 г.
*Право на лихвено плащане имат облигационерите, които са вписани като такива не по-късно от 3 /три/ работни дни преди датата на съответното плащане, съответно 5 /пет/ работни дни преди датата на последното лихвено плащане, което съвпада с датата на падеж на емисията.
- Дата на отразяване на промените в параметрите на емисията: 08.01.2018 г.