Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

03-01-2018 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 04.01.2018 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
5F4  ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София                   14535.30      18          19.45      15.00
3JR  Софарма АД-София                                       682318.40      20          38.55      21.82
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             17597.05      20          18.25      47.38
6C4  Химимпорт АД-София                                     165100.35      19          50.05      21.08
03-01-2018 - Временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти

На основание чл. 18, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1 от Част IХ Правила за регистрация и търговия на държавни ценни книжа от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса – София АД, с нареждане на Директора по търговия на БФБ-София АД, временно се спира търговията с емисията ДЦК издадена от Министерството на финансите, наименование на емисията в системите на БФБ Bulgaria/4 Gov 20230709, борсов код BLKS, ISIN код BG2040013216, за търговската сесия на 04.01.2018 г.
Мярката се предприема във връзка с необходимостта от определяне на лицата с право на лихвено плащане по емисията на 09.01.2018 г., предвид разпоредбата на чл. 29, ал. 1 от Наредба № 5 на МФ и БНБ от 4 октомври 2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа.
03-01-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
Уведомление засключен договор с Община Смолян и изпълнител дъщерно дружество на Трейс груп холд АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
03-01-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
Уведомление относно сключен договор с Община Смолян.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
03-01-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
Уведомление съгласно чл.17, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014 относно следното:
Трейс Груп Холд АД  извърши продажба на 2 200 броя собствени акции с право на глас на регулиран пазар в РБългария. Датата на сетълмента на сделките е 28.12.2017 г., а средната цена на акциите е 4.53 лева.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
03-01-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Индустриален Холдинг България АД-София (4ID)
На 03.01.2018 г. Индустриален холдинг България АД получи уведомлениe по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 от Туинсан ЕООД, тясно свързано с лице, изпълняващо ръководни функции в Индустриален холдинг България АД, относно сключена сделка, както следва:
Вид на сделката: Разпореждане (продажба) на 38 000 броя акции, издадени от Индустриален холдинг България АД, ISIN код BG1100019980. Дата на сключване на сделката на БФБ-София АД: 20.12.2017 г., при цена за една акция: 0.97 лева.
03-01-2018 - Вътрешна информация

Емитент: София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA)
В БФБ-София АД е постъпило следното съобщение:
В подаденото на 29.12.2017 в 16:35 ч. уведомление за извършени сделки с финансови инструменти на емитента, които подлежат на публично оповестяване съгалсно чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014, е допусната техническа грешка. Г-н Тодор Вачев, в качеството му на Председател на Съвета на директорите на емитента, е придобил посочените количества акции, а не ги е продавал:
- По емисия BG1100053054 (обикновени акции, борсов код 6SOA) е придобил 6998 броя акции, с единична цена 3.65 лв., на обща стойност 25 542.70 лв.;
- По емисия BG1200002167 (привилегировани акции, борсов код 6SOP) е придобил 862 броя акции, с единична цена 4.70 лв., на обща стойност 4 051.40 лв.
Дружеството се извинява за допуснатата техническа грешка.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
03-01-2018 - Съобщение от БФБ-София (Прессъобщение от БФБ-София)

Българска фондова борса – София АД публикува корпоративния календар на дружеството за 2018 година. Календарът е достъпен в раздела За БФБ -> За акционерите -> Корпоративен календар на уебсайта на Борсата. Следва да имате предвид, че датата за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите и свързаните с нея са ориентировъчни и предстои да бъдат доуточнени.
03-01-2018 - Приемане на борсов посредник

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 01/03.01.2018 г. е взето следното решение:
Във връзка с подадено от ИП АБВ Инвестиции ЕООД заявление по чл. 28, ал. 1 от Част II Правила за членство, Съветът на директорите на БФБ – София АД допуска до търговия на Борсата нов борсов посредник, както следва:
- Драган Ангелов Драганов;
- Адрес за кореспонденция:гр. Варна, ул. Цар Асен 20;
- Телефон за контакти: (+359 52) 601 592;
- E-mail: draganov@abvinvest.eu
03-01-2018 - Приемане на борсов посредник

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 01/03.01.2018 г. е взето следното решение:
Във връзка с подадено от ИП Инвестбанк АД заявление по чл. 28, ал. 1 от Част II Правила за членство, Съветът на директорите на БФБ – София АД допуска до търговия на Борсата нов борсов посредник, както следва:
- Надежда Спасова Паскова;
- Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. България 85;
- Телефон за контакти: (+359 2) 818 61 91;
- E-mail: npaskova@ibank.bg
03-01-2018 - Регистрация на финансови инструменти

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 01/03.01.2018 г. е взето следното решение:
Във връзка с подадено заявление по чл. 20, ал. 3 от част III Правила за допускане до търговия, Съветът на директорите на БФБ – София АД, на основание чл. 33, ал. 8 от същите, променя параметрите на допусната до търговия на Сегмент за облигации на БФБ-София АД, емисия облигации, както следва:
- Емитент: ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (6TMA);
- ISIN код на емисията: BG2100003131;
- Дата на падеж: 18.02.2021 г.;
- Крайна дата за търговия: 09.02.2021 г.;
- Лихвен процент за новия срок на емисията: 5.00%;
- Период на лихвено плащане: 6-месечен, с фиксирана дата на лихвените плащания, както следва:
18.08.2018 г.
18.02.2019 г.
18.08.2019 г.
18.02.2020 г.
18.08.2020 г.
18.02.2021 г.
*Право на лихвено плащане имат облигационерите, които са вписани като такива не по-късно от 3 /три/ работни дни преди датата на съответното плащане, съответно 5 /пет/ работни дни преди датата на последното лихвено плащане, което съвпада с датата на падеж на емисията.
- Дата на отразяване на промените в параметрите на емисията: 08.01.2018 г.
03-01-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Уведомление от Огнян Донев  по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
03-01-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Уведомление от Софарма АД  по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
03-01-2018 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
03-01-2018 - Аукцион по чл.112б, ал.7 от ЗППЦК

БФБ - София АД уведомява всички свои членове, че 05.01.2018 г. /петък/ е датата, на която ще се проведе аукционът по чл.112б, ал.7 от ЗППЦК за продажбата на правата от публично предлагане на емисия конвертируеми облигации на Монбат АД - София / 5MBM /. На аукциона ще бъдат предложени 4 157 400 броя  права, срещу които не са записани облигации. Съгласно чл. 37, ал. 4 от Част IV от Правилника на БФБ-София АД, аукционът се осъществява посредством въвеждане на пазарна поръчка за продажба на цялото количество неупражнени права от страна на борсовия член, обслужващ публичното предлагане на емисията облигации . Поръчката се въвежда в рамките на 1 (една) минута от началото на фазата на въвеждане на поръчки на съответния аукцион. Продължителността на фазата на въвеждане на поръчки е от 13:15 ч. до 13:45 ч.