Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

07-12-2017 - Прекратяване на достъпа до търговия на борсов посредник

Във връзка с подадено от ТБ Юробанк България АД заявление, БФБ-София АД прекратява правата на Диана Тодорова Динева за достъп до търговската система на “БФБ-София” АД, считано от 08.12.2017 г.