Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

11-10-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 12.10.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
SKK  Сирма Груп Холдинг АД-София                            102433.10      19          23.75      27.49
4CF  ТБ Централна кооперативна банка АД-София                11141.50      20          18.35      17.16
3JR  Софарма АД-София                                        59006.45      20          75.90      15.61
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             16049.85      20          17.45      47.16
6C4  Химимпорт АД-София                                      22457.65      20          28.60      23.75
11-10-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Финанс Директ АД-София (0FDB)
Дружеството информира, че Елена Николова е лице за контакти с Финанс Директ АД.
Адресът за електронна кореспонденция е:
nikolovae@fdirectbg.com
11-10-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на банка)

Емитент: ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (5BN)
ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Второ тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-10-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на банка)

Емитент: ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (5BN)
ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Първо тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-10-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на банка)

Емитент: ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (5BN)
ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-10-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на банка)

Емитент: ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (5BN)
ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2016г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-10-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитента към облигационерите)

Емитент: Формопласт АД-Кърджали (4F8)
Формопласт АД-Кърджали представи тримесечен отчет за периода 01-01-2017 -- 30-06-2017 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100016125.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-10-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Монбат АД-София (5MB)
На 10.10.2017 г., Съветът на директорите на Монбат АД e приел решение за издаване на първа по ред емисия корпоративни конвертируеми облигации при условията на първично публично предлагане. Част от основните параметри на емисията са както следва:
- Обща номинална стойност на емисията: до 30 000 000 евро.
- Брой облигации: до 30 000 броя.
- Вид на облигациите: обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми, необезпечени.
- Номинална стойност на една облигация: 1 000 евро.
- Емисионна стойност на една облигация: 1 000 евро.
- Лихвен процент: плаваща лихва от 6-месечен EURIBOR плюс надбавка от 300 базисни точки, но не по-малко от 3.00% на годишна база.
- Срок до падежа на облигациите: 84 месеца.
- Съотношение за записване: една конвертируема облигация може да бъде записана срещу упражняването на 1 300 права.
- Минимален размер на набраните парични средства, при които заемът се счита за сключен: 15 000 000 евро.
- Елана Трейдинг АД, ЕИК 831470130, е инвестиционен посредник, чрез който да се осъществи публичното предлагане на емисията облигации.
В случай че подписката приключи успешно и новата емисия облигации бъде регистрирана в „Централен депозитар” АД и бъде вписана в регистъра на Комисията за финансов надзор (КФН) с цел търговия на регулиран пазар, Емитентът ще поиска допускане на емисията облигации до търговия на регулирания пазар, организиран от „БФБ-София” АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-10-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Корадо-България АД-Стражица (4KX)
Корадо-България АД избра “Елана Трейдинг” АД за свой  маркет-мейкър. Целта на компанията е да затвърди  позицията си на местния капиталов пазар.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-10-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Алтерко АД-София (A4L)
Уведомление относно вписване придобиването на 100 % от капитала на новоучредено дружество Алтерко Пропъртис  ЕООД, ЕИК 204639442.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-10-2017 - Съобщение от БФБ-София (Съобщение от БФБ-София)

Оборотът на основния пазар BSE достигна 24.1 млн. eвро през септември, като бе близо 70% по-нисък в сравнение със силните резултати през август 2017 г, но 2.8 пъти по-висок от оборота, регистриран през септември 2016 г. Всички сегменти на основния пазар BSE, с изключение на сегмент акции Premium, увеличиха капитализацията си на месечна база. Общата пазарна капитализация нарасна незначително с 0.5%, като сегментът за АДСИЦ добави 3.3%, а сегмент акции Standard - 1.2%.
BGTR30 беше единственият печеливш сред индексите на БФБ през септември с увеличение с 0.6%. Всички останали индекси регистрираха леки спадове през месеца.
Обобщената месечна статистика за Основния пазар на БФБ-София за септември 2017 г. на английски език може да намерите тук: Месечна статистика на основния пазар