Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

13-09-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 14.09.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
SKK  Сирма Груп Холдинг АД-София                             75178.30      20          19.45      26.34
4CF  ТБ Централна кооперативна банка АД-София                10100.00      18          15.70      17.16
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София                        7378.40      18          20.95      51.59
3JR  Софарма АД-София                                        42293.25      20          66.10      15.21
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             28550.95      20          16.85      47.27
6C4  Химимпорт АД-София                                      40178.30      20          52.05      23.75