Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

13-09-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: НУРТС България ЕАД-София (NUHA)
В БФБ-София АД е постъпил доклад към 30.06.2017 г. от Корпоративна търговска банка АД в изпълнение на задължението й по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК като довереник на облигационерите по емисия облигации, издадена от НУРТС България АД, ISIN BG2100017123.
Отчетът можете да намерите публикуван на уеб страницата на Борсата