Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

11-08-2017 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Емитент: Източна газова компания ЕАД-Варна (9IPA)
Източна газова компания ЕАД-Варна публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2015г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News