Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

11-08-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Регала Инвест АД-Варна (RGL)
На 10.08.2017 г. в Регала Инвест АД е постъпило уведомление по чл.145 ЗППЦК от УПФ ЦКБ-Сила за промяна на дялово участие в капитала на публично дружество.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News