Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

11-08-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Етропал АД-Етрополе (5EO)
Кредитен рейтинг на Дружеството към месец август 2017 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News