Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

17-07-2017 - Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Софарма АД ще започне изплащането на дивидента гласуван на ОСА на 02.06.2017 година по-рано от предвиденото, а именно на 24.07.2017 година.
Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и клоновете на Юробанк и Еф Джи - България АД /Пощенска банка/ в страната.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News