Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

17-07-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Северкооп Гъмза Холдинг АД-София (6S4)
В БФБ-София АД са постъпили допълнителни материали за провеждане на извънредно ОСА на Северкооп Гъмза Холдинг АД-София (6S4), както следва:
Северкооп Гъмза Холдинг АД-София (6S4) свиква ОСА на 24.07.2017 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Анжело Ронкали № 10, при следния дневен ред:
- Промени в органите на управление на дружеството. Проект на решение: Освобождава Галина Петрова Ковачка като член на Съвета на директорите, както и от отговорност за дейността й като такъв в периода 01.01.2017г. – 31.05.2017г.;
Избира Господин Стоянов Динев за нов член на Съвета на директорите;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 07.08.2017 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 10.07.2017 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 06.07.2017 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News