Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

17-07-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CODA)
На проведено редовно ОС на притежателите на дялове на НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CODA) от 13.07.2017 г. са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Приема одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2017 г.;
- Не приема решение за одобряване на Правила за дейността на Одитния комитет;
- Не приема решение за избор на Одитен комитет;
- Приема решение нетната печалба за 2016 г., в размер на 425 423.42 лв., да се отнесе към неразпределена печалба от минали години.
Протоколът от ОС на фонда може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата