Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

17-07-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Проучване и добив на нефт и газ АД-София (4O1)
На проведено редовно ОСА от 14.07.2017 г. на Проучване и добив на нефт и газ АД-София (4O1) са взети следните решения:
- Приема докладите на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г. (индивидуален и консолидиран);
- Приема годишните финансови отчети на дружеството за 2016 г. (индивидуален и консолидиран);
- Приема докладите на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2016 г.;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи, съдържащ и програма за прилагане на политиката през 2017 година;
- Одобрява правила за работа на Одитния комитет;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2016 г.;
- Не приема решение за избор на регистриран одитор за 2017 г.;
- Приема решение от печалбата на дружеството за 2016 г., която като нетен финансов резултат е в размер на 3 598 386.24 лв., като дивидент на акционерите да бъде разпределена и изплатена брутната сума от 3 546 137.98 лв. Брутната сума за един брой акция от капитала на дружеството е: 0.29 лв. Началната дата на изплащането на дивидента е: 10.10.2017 г. Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и клоновете на Централна кооперативна банка АД.
Остатъкът от печалбата на дружеството за 2016г., в размер на 52 248.26 лв., да бъде разпределена към Фонд „Резервен” за други резерви, като същите може да се използват за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл. 246, ал. 4 от Търговския закон..
Овластява представляващите дружеството да предприемат всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на предходните решения.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ят ден след деня на ОСА, или към 28.07.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 26.07.2017 г.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News