Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

17-07-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 18.07.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             18502.75      20          24.80      46.52
6C4  Химимпорт АД-София                                      98250.50      20          44.55      23.75
17-07-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Проучване и добив на нефт и газ АД-София (4O1)
На проведено редовно ОСА от 14.07.2017 г. на Проучване и добив на нефт и газ АД-София (4O1) са взети следните решения:
- Приема докладите на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г. (индивидуален и консолидиран);
- Приема годишните финансови отчети на дружеството за 2016 г. (индивидуален и консолидиран);
- Приема докладите на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2016 г.;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи, съдържащ и програма за прилагане на политиката през 2017 година;
- Одобрява правила за работа на Одитния комитет;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2016 г.;
- Не приема решение за избор на регистриран одитор за 2017 г.;
- Приема решение от печалбата на дружеството за 2016 г., която като нетен финансов резултат е в размер на 3 598 386.24 лв., като дивидент на акционерите да бъде разпределена и изплатена брутната сума от 3 546 137.98 лв. Брутната сума за един брой акция от капитала на дружеството е: 0.29 лв. Началната дата на изплащането на дивидента е: 10.10.2017 г. Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и клоновете на Централна кооперативна банка АД.
Остатъкът от печалбата на дружеството за 2016г., в размер на 52 248.26 лв., да бъде разпределена към Фонд „Резервен” за други резерви, като същите може да се използват за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл. 246, ал. 4 от Търговския закон..
Овластява представляващите дружеството да предприемат всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на предходните решения.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ят ден след деня на ОСА, или към 28.07.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 26.07.2017 г.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-07-2017 - Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Софарма АД-София (3JR)
Софарма АД ще започне изплащането на дивидента гласуван на ОСА на 02.06.2017 година по-рано от предвиденото, а именно на 24.07.2017 година.
Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и клоновете на Юробанк и Еф Джи - България АД /Пощенска банка/ в страната.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-07-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CODA)
На проведено редовно ОС на притежателите на дялове на НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CODA) от 13.07.2017 г. са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Приема одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2017 г.;
- Не приема решение за одобряване на Правила за дейността на Одитния комитет;
- Не приема решение за избор на Одитен комитет;
- Приема решение нетната печалба за 2016 г., в размер на 425 423.42 лв., да се отнесе към неразпределена печалба от минали години.
Протоколът от ОС на фонда може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
17-07-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Адванс Терафонд АДСИЦ-София (6A6)
Адванс Терафонд АДСИЦ публикува месечен бюлетин за месец юни 2017 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-07-2017 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Северкооп Гъмза Холдинг АД-София (6S4)
Северкооп Гъмза Холдинг АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Извънредно ОСА, което ще се проведе на 24.07.2017 г. от 11.00 ч.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-07-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Северкооп Гъмза Холдинг АД-София (6S4)
В БФБ-София АД са постъпили допълнителни материали за провеждане на извънредно ОСА на Северкооп Гъмза Холдинг АД-София (6S4), както следва:
Северкооп Гъмза Холдинг АД-София (6S4) свиква ОСА на 24.07.2017 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Анжело Ронкали № 10, при следния дневен ред:
- Промени в органите на управление на дружеството. Проект на решение: Освобождава Галина Петрова Ковачка като член на Съвета на директорите, както и от отговорност за дейността й като такъв в периода 01.01.2017г. – 31.05.2017г.;
Избира Господин Стоянов Динев за нов член на Съвета на директорите;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 07.08.2017 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 10.07.2017 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 06.07.2017 год.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-07-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (4PY)
В изпълнение на препоръка на Заместник-председателя на КФН, получена с писмо на 14.07.2017 г., Прайм Пропърти БГ АДСИЦ  обявява уведомления по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014 от 14 април 2014 г. и по отменения ЗСПЗФИ.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-07-2017 - Вътрешна информация

Емитент: ЗД Евроинс АД-София (5IC)
Oповестяване по чл. 154, ал. 1 от ЗППЦК.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News