Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

19-06-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 20.06.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София                      119437.65      20          35.65      51.58
5F4  ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София                   11342.05      19          16.70      15.00
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             33668.95      20          25.45      47.94
6C4  Химимпорт АД-София                                     277987.20      20          77.40      23.75