Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

19-06-2017 - Публикация на поканата за свикване на ОСА

Емитент: Лавена АД-Шумен (4L4)
Лавена АД-Шумен представи копие от публикация на покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 20.07.2017 г. от 11.00 ч. в гр. Шумен, Индустриална зона.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News