Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

19-06-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Момина крепост АД-Велико Търново (5MR)
На 16.06.2017 г. по партидата на Момина крепост АД в Търговския регистър беше обявен ГФО на дружеството за 2016 г., приет на ОСА , проведено на 22.05.2017 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News