Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

19-05-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Унифарм АД-София (59X)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Унифарм АД-София (59X), както следва:
Унифарм АД-София (59X) свиква ОСА на 21.06.2017 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Трайко Станоев 3, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2016 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2017 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.;
- Приемане на решение за определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет;
- Промени в Одитния комитет;
- Приемане на правила за дейността на Одитния комитет;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Печалбата за 2016 г., в размер на 282 806.19 лв., след заделяне на 10% законов резерв – 28 280 лв., да се разпредели както следва:
240 000 лв. - за дивидент на акционерите - 0.04 л.в. за 1 акция;
Остатъкът от печалбата, в размер на 14 526.19 лв., да бъде отнесен за допълнителни резерви.
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.07.2017 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 07.06.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 05.06.2017 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News