Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

20-03-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Софарма Трейдинг АД вписа в Търговския регистър дъщерно дружество под името „Софармаси 7“ ЕООД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News