Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

20-03-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Стара планина Холд АД-София (5SR)
Ръководството на Стара планина холд АД предложи на Съветите на директорите на Дружествата от групата на холдинга Общите събрания на акционерите да разпределят част от печалбата им за 2016 година, както следва:
- Стара планина холд АД - 4 531 164 лв.;
- М+С Хидравлик АД - 10 151 232 лв.;
- Хидравлични елементи и системи АД - 3 274 876 лв.;
- Елхим-Искра АД - 502 168 лв.;
- Българска роза АД - 401 324 лв.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-03-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 21.03.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София                        7719.00      20          17.35      52.13
6C4  Химимпорт АД-София                                      38014.55      20          30.40      23.81
20-03-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
Трейс груп холд АД започна реконструкцията на ул. Боряна, кв. Овча купел - втори етап от проекта за разширение на бул. Монтевидео.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-03-2017 - Финансови и други отчети (Шестмесечен доклад на довереника на облигационерите по чл. 100ж от ЗППЦК)

Емитент: Авто Юнион АД-София (8AVB)
В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 31.12.2016 год. от ТБ Тексим банк АД в качеството й на довереник на облигационерите по емисия облигации, издадени от Авто Юнион АД-София (8AVB), ISIN код BG2100025126.
Докладът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
20-03-2017 - Вътрешна информация

Емитент: ЗД Евроинс АД-София (5IC)
Уведомление съгласно чл.148б от ЗППЦК.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-03-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: ЧЕЗ Разпределение България АД-София (3CZ)
На проведено ОСА от 16.03.2017 год. на ЧЕЗ Разпределение България АД-София (3CZ) е взето следното решение:
- На основание чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с ал. 5 и чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, ОСА овластява управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България” АД да сключи договор за целеви револвиращ заем с ЧЕЗ Бългериън Инвестмънтс Б.В., Холандия.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-03-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Софарма трейдинг АД-София (SO5)
Софарма Трейдинг АД вписа в Търговския регистър дъщерно дружество под името „Софармаси 7“ ЕООД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-03-2017 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Синтетика АД-София (0SYA)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на ОС Облигационерите на  Синтетика АД-София (0SYA) както следва:
ТБ Юробанк България АД в качеството на довереник на облигационерите по емисия облигации, издадени от Синтетика АД-София (0SYA) с ISIN код BG2100003123, свиква ОС Облигационерите нa 31.03.2017 год. от 14.00 ч. в гр. София, бул. Н.Й.Вапцаров 47, при следния дневен ред:
Приемане на решение за промяна на определени параметри на облигационната емисия както следва:
- Удължаване на срока на облигационния заем с 60 (шестдесет месеца), а именно - до 05.04.2022 г. (дата на падеж);
- Изплащане на 40% от главницата ( 2 000 000 лв.) до 05.10.2021 г. включително, съгласно приложен погасителен план;
- Определяне на лихвения купон на облигационния заем за новия срок, респ. от 05.10.2017 г. до 05.04.2022 г.,  на 5% на годишна база;
- Погасителният план се променя както следва:
Дата на плащане / Плащане на главница / Купонно плащане
05.04.2017 / 0 / 154 575;
05.10.2017 / 0 / 125 342;
05.04.2018 / 250 000 / 124 658;
05.10.2018 / 250 000 / 119 075;
05.04.2019 / 250 000 / 112 192;
05.10.2019 / 250 000 / 106 541;
05.04.2020 / 250 000 / 100 000;
05.10.2020 / 250 000 / 93 750;
05.04.2021 / 250 000 / 87 260;
05.10.2021 / 250 000 / 81 473;
05.04.2022 / 3 000 000 / 74 795;
- За обезпечаване на целия остатъчен размер на главницата в максимален размер от 5 000 000 лв., ведно с дължимата лихва от 5% на годишна база, лихва за забава и допълнителни разноски, се сключва застрахователен договор със ЗД Евроинс АД в срок от 10 дни от датата на взетото решение за промяна;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 18.04.2017 г. на същото място , в същия час и при същия дневен ред;
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСO на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
20-03-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Унифарм АД-София (59X)
В БФБ София АД е получено следното уведомление:
" На 17.03.2017 г. получихме уведомление съгласно чл. 151, ал. 3 от ЗППЦК, придружено от търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК от Софарма АД, за закупуване акциите на останалите акционери на „Унифарм” АД на цена от 4.350 лв. на акция.
Комисията за Финансов Надзор(КФН) не е взела отношение по представения проект на търгово предложение."
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News