Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

16-02-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Еврохолд България АД-София (4EH)
Реализирани продажби през месец януари 2017 от компаниите в групата на Еврохолд
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News