Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

11-01-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPT)
На проведено ОСА от 11.01.2017 год. на Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPT) са взети следните решения:
- Променя регистрирания одитор за 2016 г.;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата