Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

11-01-2017 - Инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН

Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на 12.01.2017 следните емисии финансови инструменти могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби:
Код  Име                                                Среднодневен обем Бр. дни Ср.брoй сделки Free float
4CF  ТБ Централна кооперативна банка АД-София                19389.75      20          17.05      17.16
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София                      155520.30      20          17.55      52.13
6A6  Адванс Терафонд АДСИЦ-София                             79406.15      20          19.40      44.97
6C4  Химимпорт АД-София                                     328417.60      20          51.65      23.86
11-01-2017 - Съобщение от БФБ-София (Прессъобщение от БФБ-София)

Днес "Българска фондова борса-София" отличи инвестиционните посредници, постигнали най-високи резултати през 2016 г. Броят на сделките на регулиран пазар за изминалата година е 58 442, а оборотът на БФБ-София възлиза на 416 милиона лева.
На церемонията, която се провежда за 16-ти път в историята на Фондовата борса, бяха присъдени следните награди:
За инвестиционен посредник, сключил най-много сделки на БФБ–София през 2016 г.:
1-во място: Карол АД
2-ро място: Елана Трейдинг АД
3-то място: БенчМарк Финанс АД
За инвестиционен посредник, реализирал най-висок оборот на БФБ-София през 2016 г.:
1-во място: Първа Финансова Брокерска Къща ООД
2-ро място: Евро - Финанс АД
3-то място: Реал Финанс АД
В категорията „Инвестиционен посредник с най-значим принос за развитието на капиталовия пазар през 2016 г.” бяха отличени: Елана Трейдинг АД, Първа Финансова Брокерска Къща ООД и БенчМарк Финанс АД.
УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД получи наградата за емитент с най-голям принос за развитието на капиталовия пазар през изминалата година.
Отличието за медия с най-голям принос при популяризирането на капиталовия пазар през 2016 г. беше присъдено на Bloomberg TV Bulgaria.
Председателят на Комисия за финансов надзор г-жа Карина Караиванова и народният представител г-н Делян Добрев бяха отличени като личности с най-голям принос за развитието на капиталовия пазар през изминалата година.
11-01-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София (6A7)
На проведено ОСА от 11.01.2017 год. на  Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София (6A7) са взети следните решения:
- Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат сделка по реда на чл. 114 от ЗППЦК съгласно мотивиран доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-01-2017 - Протокол от Общо събрание на акционерите

Емитент: Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPT)
На проведено ОСА от 11.01.2017 год. на Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPT) са взети следните решения:
- Променя регистрирания одитор за 2016 г.;
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
11-01-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Синтетика АД-София (EHN)
Кредитен рейтинг на "Синтетика" АД, мониторинг към 06.01.2017 г., от "БАКР - Агенция за кредитен рейтинг" АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-01-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Етропал АД-Етрополе (5EO)
Кредитен рейтинг на Етропал АД, 06.01.2017 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-01-2017 - Съобщение от БФБ-София (Прессъобщение от БФБ-София)

През декември капитализацията на основния пазар нарасна с 6,08% в сравнение с предходния месец и с над 10% спрямо декември 2015. Най-голям бе ръстът на сегмент за акции Premium: 6,33% за месец и 38,73% за година. Значителен ръст от 6,31% спрямо ноември имаше в капитализацията на сегмент за акции Standard, който формира над две трети от общата капитализация.
Оборотът също нарасна с близо 80% в сравнение с предходния месец от 57,5 милиона лева до 103,4 милиона лева. В сравнение с оборота през миналия декември в размер на 50,7 милиона лева, нарастването бе повече от двукратно. Най-впечатляващ бе ръстът от 241% на оборота спрямо ноември при инструментите, регистрирани на сегмент за акции Standard, който формира над 54% от общия оборот.
Всички индекси повишиха стойността си. Най-сериозен бе ръстът спрямо ноември при BGBX40: 4,63%. В сравнение с декември 2015 нарастването бе най-значително при SOFIX: 27,24%.
Обобщената месечна статистика за Основния пазар на БФБ-София за декември 2016 г. на английски език може да намерите тук: Месечна статистика на основния пазар.
11-01-2017 - Вътрешна информация

Емитент: Петрол АД-София (5PET)
В изпълнение на задължението ни по чл. 100ш, ал. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови иструменти и във връзка с чл. 27, ал. 1 от Наредба № 2 за проспектите, уведомяваме за следното: На 23 декември 2016 г. в гр. Лондон се проведе общо събрание на облигационерите, притежаващи облигации от емисия гарантирани еврооблигации ISIN XS0271812447.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News