Национални институции

Национални институции

Комисия за финансов надзор
Централен Депозитар
Българска народна банка
Министерство на финансите
Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници
Българска асоциация на управляващите дружества
Асоциация на банките в България
Асоциация на индустриалния капитал в България
Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване
Асоциацията на българските застрахователи
Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България
Национална комисия по корпоративно управление
Българска агенция за инвестиции
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
Национален статистически институт
Агенция за приватизация и следприватизационен контрол
Фонд за компенсиране на инвеститорите
Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес
Българска търговско-промишлена палата
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
Център за икономическо развитие