Условията и процедурите за допускане на нови членове и борсови посредници до търговия на Борсата са регламентирани в Част II от Правилника за дейността на БФБ-София АД

Членство в БФБ-София

Условията и процедурите за допускане на нови членове и борсови посредници до търговия на Борсата са регламентирани в Част II от Правилника за дейността на БФБ-София АД. Юридическите лица, които могат да бъдат приети за членове на Борсата са:

  1. инвестиционни посредници, получили лиценз при условията и по реда на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) за предоставяне на инвестиционни услуги и извършване на инвестиционни дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗПФИ по занятие;
  2. банки, които по занятие предоставят инвестиционни услуги и/или извършват инвестиционни дейности, получили лиценз за извършване на такива услуги и дейности от Българската народна банка.

Членовете на БФБ-София са напълно равнопоставени и имат еднакви права и задължения.

Списък на членовете на БФБ-София

Условия и процедури за допускане на нови членове и борсови посредници до търговия на Борсата