Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Борсата използва модерна търговска платформа и предлага голям спектър от функции и инструменти за инвеститорите.

 440 616 BGN
Сегмент акции Premium 44 314 BGN
Сегмент акции Standard 367 491 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 28 571 BGN
Сегмент за облигации 0 BGN
Сегмент за компенсаторни инструменти 240 BGN
Сегмент за борсово търгувани продукти 0 BGN
Сегмент за права 0 BGN
Сегмент за приватизация 0 BGN
Сегмент за първично публично предлагане 0 BGN
Сегмент за държавни ценни книжа 0 BGN
 9 140 251 035 BGN
Сегмент акции Premium 2 251 071 031 BGN
Сегмент акции Standard 6 188 845 562 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 700 334 442 BGN