Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Борсата използва модерна търговска платформа и предлага голям спектър от функции и инструменти за инвеститорите.

 265 465 BGN
Сегмент акции Premium 124 677 BGN
Сегмент акции Standard 90 889 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 11 563 BGN
Сегмент за облигации 0 BGN
Сегмент за компенсаторни инструменти 34 859 BGN
Сегмент за борсово търгувани продукти 99 BGN
Сегмент за права 3 379 BGN
Сегмент за приватизация 0 BGN
Сегмент за първично публично предлагане 0 BGN
Сегмент за държавни ценни книжа 0 BGN
 7 755 617 718 BGN
Сегмент акции Premium 1 979 180 091 BGN
Сегмент акции Standard 5 355 928 530 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 420 509 098 BGN