Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Борсата използва модерна търговска платформа и предлага голям спектър от функции и инструменти за инвеститорите.

 225 908 BGN
Сегмент акции Premium 61 522 BGN
Сегмент акции Standard 28 999 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 89 004 BGN
Сегмент за облигации 0 BGN
Сегмент за компенсаторни инструменти 46 384 BGN
Сегмент за борсово търгувани продукти 0 BGN
Сегмент за права 0 BGN
Сегмент за приватизация 0 BGN
Сегмент за първично публично предлагане 0 BGN
Сегмент за държавни ценни книжа 0 BGN
 8 728 759 802 BGN
Сегмент акции Premium 2 133 735 314 BGN
Сегмент акции Standard 5 929 978 990 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 665 045 498 BGN