Описание на нормативните актове, регламентиращи задължението на публичните дружества и емитентите на ценни книжа за разкриване на информация

Нормативна база

Основните нормативни актове, регламентиращи задължението на публичните дружества и емитентите на ценни книжа за разкриване на информация са:

Закони

Закон за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)
Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Закон за дружествата със специална инвестиционна цел
Закон за счетоводството

Наредби

Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа;
Наредба № 15 от 5.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства;
Наредба № 22 от 29.07.2005 г. за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на КФН;
Наредба № 39 от 21.11.2007 г. за разкриване на дялово участие в публично дружество.

Форми на документи на КФН

Годишен и консолидиран годишен финансов отчет за публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа
Междинен и консолидиран междинен финансов отчет за публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа
Финансов отчет за дружества в ликвидация или несъстоятелност
Финансов отчет на инвестиционни дружества

Форми на заявления на КФН

Заявление за вписване на обстоятелства и промените в тях в регистъра на емитентите

Други документи на КФН

Уведомление за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество

ПРАВИЛА НА БФБ - СОФИЯ