Публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа разкриват, може да се класифицира в две основни категории: регулирана и друга информация.

Видове информация

Най-общо информацията, която публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа разкриват, може да се класифицира в две основни категории: регулирана и друга информация.

1. Регулирана информация 2. Друга информация
Таблица: Видове, основание и срокове за разкриване на информация от емитентите

Информация, разкривана от емитентите Основание Срокове за разкриване/оповестяване Адресати
КФН Общественост
Периодична информация

- годишни финансови отчети

чл. 100н, ал. 1 от ЗППЦК до 90 дни от края на финансовата година да да

- тримесечни финансови отчети

чл. 100о, ал. 1 от ЗППЦК до 30 дена след края на тримесечието да да

- годишни консолидирани финансови отчети

чл. 100н, ал. 2 от ЗППЦК до 120 дни от края на финансовата година да да
- тримесечни консолидирани финансови отчети чл. 100о, ал. 2 от ЗППЦК до 60 дена след края на тримесечието да да

Вътрешна информация, съгласно чл. 4 от ЗПЗФИ Чл. 12, ал. 1 от ЗПЗФИ незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство да да

Друга регулирана информация по смисъла на ЗППЦК        

- уведомление за промяна в дяловото участие

чл. 148б от ЗППЦК в срок от три работни дни от уведомяване на дружеството да да

- информация относно промени в правата на притежателите на ценни книжа и информация за издаване на нова емисия дългови ценни книжа (само за емитенти на ценни книжа, различни от акции)

чл. 100с, ал. 1 и 2 от ЗППЦК незабавно да да


Друга информация , за която е предвидено да се разкрива по реда на 100т и 100ф от ЗППЦК        

-Уведомление за придобиване или прехвърляне на собствени акции

чл. 111, ал. 8 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от 4 работни дни от придобиването или прехвърлянето, когато броят на придобитите, съответно продадените собствени акции, достигне, надхвърли или падне под 5 или 10 на сто от правата на глас да да

-Промени в правата по отделните класове акции, включително промени в правата по деривативни финансови инструменти

чл. 111а, ал. 1 от ЗППЦК до края на работния ден, следващ деня на вземане на решението, а когато то подлежи на вписване в търговския регистър - до края на работния ден, следващ деня на узнаване за вписването, но не по-късно от 7 дни от вписването да да

-Уведомление относно общия брой акции с право на глас и размера на капитала

чл. 112д от ЗППЦК дължи се към края на всеки месец, в който е настъпило увеличение или намаление (за всеки отделен клас акции) да да
Настъпване и промени в обстоятелства (по Наредба № 15), подлежащи на вписване във водения от КФН регистър Наредба № 15 до края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство, а когато то подлежи на вписване в търговския регистър - до края на работния ден, следващ деня на узнаване за вписването, но не по-късно от 7 дни от вписването. да -
Общи събрания на акционерите        

- Покана за свикване на общо събрание на акционерите

чл. 115, ал. 4 ЗППЦК най-малко 30 дни преди провеждане на събранието да да

- Актуализирана покана и писмени материали за свикване на общо събрание на акционерите

чл. 115, ал. 7 ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред да да

- Протокол от общото събрание на акционерите

чл. 117, ал. 2 от ЗППЦК 3 работни дни от провеждане на събранието да -

- Уведомление за решението на ОСА относно разпределянето на дивидент

чл. 115в, ал. 2 от ЗППЦК незабавно да* -

- Уведомление за упражняване на гласове в ОСА чрез представители

чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК 7дневен срок от провеждането на ОСА да -
Документ по чл. 82б от ЗППЦК чл. 82б от ЗППЦК не по-късно от един месец след публикуването на годишния финансов отчет на емитента да -
Друга информация свързана с придобиване/прехвърляне на собствени акции или решение за издаване на нови акции        

- Уведомление за придобиване или прехвърляне на собствени акции

чл. 111, ал. 6 от ЗППЦК най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването да -

- Уведомление за решение за издаване на нови акции, включително за решения относно разпределение, записване, обезсилване или превръщане на облигации в акции

чл. 111а, ал. 2 от ЗППЦК до края на работния ден, следващ деня на вземане на решението, а когато то подлежи на вписване в търговския регистър - до края на работния ден, следващ деня на узнаване за вписването, но не по-късно от 7 дни от вписването да -
* Информацията се изпраща и до БФБ-София и Централен Депозитар АД