В Секцията емитентите на финансови инструменти могат да намерят подробна информация относно законовите им задължения за разкриване на информация.

Разкриване на информация

Секцията е насочена към емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на пазарите, организирани от Борсата. В нея те могат да намерят подробна информация относно законовите им задължения за разкриване на информация. В тази секция Борсата публикува и информация относно промените в нормативната база, свързани със задълженията на емитентите за разкриване на информация, както и допълнителни данни, съобразени с нуждите и препоръките на емитентите.

Нормативна база

 

Видове информация

Под-секцията включве списък на законовите и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи задължението на емитентите за разкриване на информация, както и практики, форми на документи и указания, приети от Комисията за финансов надзор във връзка с тях.

 

 

Под-секцията включва описание на различните видове информация, които публичните дружества и емитентите на ценни книжа са задължени да разкриват.

 

 

Начини за разкриване на информация

 

Добри практики при разкриването на информация

Под-секцията включва описание на начините и законово регламентираните особености по отношение разкриването на информация към основните й адресати.

 

 

Под-секцията включва описание на най-добрите световни и национални практики по отношение разкриването на информация от публичните дружества и емитентите.

 

 

Дружества, регистрирани на основен пазар BSE, които към 02.04.2018 г. не са разкрили пред обществеността годишен финансов отчет за 2017г.

Списък на емитенти и медиите, в които разкриват регулирана информация към 24.08.2018 г.