Емитентите са длъжни да разкриват информация, като я предоставят на Комисията за финансов надзор и обществеността

Начини за разкриване на информация

Емитентите са длъжни да разкриват информация, като я предоставят на Комисията за финансов надзор (КФН) и обществеността. По отношение на някои конкретни обстоятелства дружествата имат законово задължения да уведомяват също така и Борсата и Централния Депозитар, а емитентите на облигации - облигационерите и довереника на облигационерите (ако има такъв за съответната емисия).

Предоставяне на информация на КФН
Емитентите са длъжни да предоставят информация на КФН посредством единната система за предоставяне на информация по електронен път  E-Register. В случаите, когато не може да бъде използвана тази система, се счита, че задължението за предоставяне на информацията е изпълнено, ако дружествата предоставят изискуемата информация като електронен документ при реда и условията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Публично разпространяване на информация (по реда на чл. 100т и 100ф от ЗППЦК)
Публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа трябва да разкриват регулиранатаи някои видове друга информация на обществеността по начин, който да осигурява бързото й разпространение до възможно най-широк кръг лица и по начин, който не ги дискриминира.
За разкриването на тези видове информация дружествата са длъжни да използват услугите на информационна агенция или друга медия, която може да осигури ефективното й разпространение до обществеността. За тази цел могат да бъдат използвани различни средства за масово осведомяване като вестници и информационни агенции с национално и европейско покритие, специализирани новинарски агенции, медии за финансова информация, вкл. специализирани електронни страници.

Регулираната и другата информация, която трябва да се разкрива публично относно емитент, който е извършил само публично предлагане на територията на Република България, се разкрива на територията на Република България.
Емитентите не могат да събират такси от инвеститорите за достъп до регулирана информация. Наредба № 2 на КФН. допълнително регламентира изискванията и особеностите в отношенията между тях и информационните агенции/медиите по отношение на оповестяването на регулираната информация.

Предоставяне на информация на Борсата
Освен пред основните адресати - Комисията за финансов надзор и обществеността, емитентите предоставят информация и на БФБ-София. Задълженията на дружествата в това отношение са както законови (напр. уведомлението за взето решение за разпределяне на дивидент), така и такива, които произтичат от Правилника на Борсата и сключените от тях договори за регистрация на емисиите.
Според правилника на БФБ-София емитент на финансови инструменти със седалище в Република България,допуснат до търговия на Борсата, респективно лицето, поискало допускане до търговия без съгласието на емитента, е длъжно да представя в Борсата сведения, документи, отчети и всякаква друга информация, когато съгласно ЗППЦК и актовете по неговото прилагане е длъжен да оповести на обществеността и да представи в КФН в сроковете, определени от приложимото законодателство.

Емитентите могат да разкриват информация пред Борсата по някой от следните начини:

 

  • Чрез електронната система за разкриване на информация ЕКСТРИ;
  • Чрез писмена кореспонденция, постъпила чрез пощенска агенция /писмо или пратка/. Кореспонденцията следва да има ясно определен подател;
  • Чрез представяне на документация директно до деловодството на Борсата;
  • Чрез електронно подписан e-mail, изпратен на bse@bse-sofia.bg.

(Само за емитенти на облигации)

Предоставяне на информация на облигационерите
Емитентите на облигации и други видове дългови ценни книжа могат да използват електронни средства за предоставяне на информация на облигационерите, ако общото събрание е взело такова решение и са спазени следните условия:

  • използването на електронни средства не зависи от седалището или адреса на облигационерите или на лицата, които ги представляват;
  • взети са мерки за идентифициране, така че информацията действително да бъде предоставена на облигационерите;
  • облигационерите са заявили изрично писмено съгласие за предоставяне на информацията чрез електронни средства или в 14-дневен срок от получаване на искане от емитента за такова съгласие не са заявили изричен отказ; по искане на облигационерите емитентът е длъжен по всяко време да им предоставя информацията и на хартиен носител;
  • определянето на разходите, свързани с предоставянето на информация чрез електронни средства, не противоречи на принципа за осигуряване на равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение облигационери относно всички права, свързани с облигациите.

Предоставяне на информация на довереника на облигационерите Емитентите на облигации, освен на КФН и Борсата, са задължени да предоставят определена информация и на довереника на облигационерите (в случаите когато има такъв за съответната емисия). Условията, по отношение начина на предоставяне на законово дължимата информация към довереника на облигационерите, са индивидуални и се опраделят в договора сключен между двете страни.