Индексите на БФБ-София включват емисии ценни книжа, търгувани на някой от организираните пазари, които отговарят на общите и специфичните критерии на съответния индекс и осигуряват точно отразяване на пазарните движения

SOFIX

Емисии в SOFIX и техните коефициенти, считано от 20.03.2017 год.:

Борсов код Емисия Фрий-флоут Теглови фактор Брой ценни книжа Цена Капитализация
3JR Софарма АД-София 0.3186 0.9338 134 797 899 3.955 158 615 635
3NB Неохим АД-Димитровград 0.2370 1.0000 2 654 358 60.610 38 128 711
4CF ТБ Централна кооперативна банка АД-София 0.2483 1.0000 113 154 291 1.625 45 656 342
4EH Еврохолд България АД-София 0.1996 1.0000 161 345 000 0.907 29 209 447
4I8 Индустриален Капитал Холдинг АД-София 0.4876 1.0000 15 551 960 4.300 32 607 483
5BU Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София 0.8688 1.0000 20 150 000 2.350 41 139 852
5F4 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София 0.1500 1.0000 110 000 000 5.750 94 875 000
5MB Монбат АД-София 0.1768 1.0000 39 000 000 11.010 75 916 152
5MH М+С хидравлик АД-Казанлък 0.2261 1.0000 39 055 200 7.953 70 228 018
5SR Стара планина Холд АД-София 0.5859 1.0000 21 000 000 7.815 96 154 979
5V2 Холдинг Варна АД-Варна 0.2486 1.0000 5 235 900 32.750 42 628 865
6A6 Адванс Терафонд АДСИЦ-София 0.5795 1.0000 85 110 091 2.200 108 506 855
6AB Албена АД-к.к. Албена 0.3059 1.0000 4 273 126 64.750 84 637 914
6AM Алкомет АД-Шумен 0.0990 1.0000 17 952 959 18.000 31 992 173
6C4 Химимпорт АД-София 0.2697 1.0000 239 646 267 1.688 109 099 826

Запази в Excel

* Следващото заседание на Комисията по индексите, на което ще се определят фрий-флоут коефициенти, ще се проведе на 02.06.2017 год., а определените коефициенти ще влязат в сила, считано от 19.06.2017 год .