Индексите на БФБ-София включват емисии ценни книжа, търгувани на някой от организираните пазари, които отговарят на общите и специфичните критерии на съответния индекс и осигуряват точно отразяване на пазарните движения

SOFIX

Емисии в SOFIX и техните коефициенти, считано от 18.09.2017 год.:

Борсов код Емисия Фрий-флоут Теглови фактор Брой ценни книжа Цена Капитализация
3JR Софарма АД-София 0.3124 0.8882 134 797 899 4.339 162 287 395
3NB Неохим АД-Димитровград 0.2370 1.0000 2 654 358 53.600 33 718 841
4CF ТБ Централна кооперативна банка АД-София 0.2483 1.0000 113 154 291 1.689 47 454 499
4EH Еврохолд България АД-София 0.2086 1.0000 161 345 000 1.369 46 075 840
4ID Индустриален Холдинг България АД-София 0.4374 1.0000 77 400 643 0.930 31 485 188
5BU Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София 0.8688 1.0000 20 150 000 2.207 38 636 448
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София 0.6614 1.0000 18 736 099 2.120 26 271 158
5F4 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София 0.1500 1.0000 110 000 000 5.400 89 100 000
5MB Монбат АД-София 0.1768 1.0000 39 000 000 10.815 74 571 588
5MH М+С хидравлик АД-Казанлък 0.2261 1.0000 39 055 200 8.150 71 967 603
5SR Стара планина Холд АД-София 0.5859 1.0000 21 000 000 7.912 97 348 457
6A6 Адванс Терафонд АДСИЦ-София 0.5784 1.0000 85 110 091 2.219 109 236 214
6AB Албена АД-к.к. Албена 0.3059 1.0000 4 273 126 61.100 79 866 819
6C4 Химимпорт АД-София 0.2704 1.0000 239 646 267 1.739 112 687 810
SKK Сирма Груп Холдинг АД-София 0.5916 1.0000 59 360 518 1.006 35 328 389

Запази в Excel

* Следващото заседание на Комисията по индексите, на което ще се определят фрий-флоут коефициенти, ще се проведе на 04.12.2017 год., а определените коефициенти ще влязат в сила, считано от 18.12.2017 год .