Индексите на БФБ-София включват емисии ценни книжа, търгувани на някой от организираните пазари, които отговарят на общите и специфичните критерии на съответния индекс и осигуряват точно отразяване на пазарните движения

SOFIX

Емисии в SOFIX и техните коефициенти, считано от 18.06.2018 год.:

Борсов код Емисия Фрий-флоут Теглови фактор Брой ценни книжа Цена Капитализация
3JR Софарма АД-София 0.4017 0.6925 134 797 899 4.0000 149 998 416
4CF ТБ Централна кооперативна банка АД-София 0.2483 1.0000 113 154 291 1.7450 49 027 887
4EH Еврохолд България АД-София 0.3115 1.0000 197 525 600 1.6300 100 292 636
4ID Индустриален Холдинг България АД-София 0.4451 1.0000 107 400 643 0.9700 46 369 905
5BU Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София 0.8686 1.0000 20 150 000 1.9100 33 429 374
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София 0.5834 1.0000 18 736 099 1.7050 18 636 741
5F4 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София 0.1500 1.0000 110 000 000 3.8400 63 360 000
5MB Монбат АД-София 0.1768 1.0000 39 000 000 8.0500 55 506 360
5SR Стара планина Холд АД-София 0.5859 1.0000 21 000 000 6.9500 85 512 105
5V2 Холдинг Варна АД-Варна 0.4347 1.0000 5 235 900 36.4000 82 848 065
6A6 Адванс Терафонд АДСИЦ-София 0.5868 1.0000 85 110 091 2.0700 103 381 185
6AB Албена АД-к.к. Албена 0.3059 1.0000 4 273 126 51.0000 66 664 611
6C4 Химимпорт АД-София 0.2704 1.0000 239 646 267 2.1500 139 320 754
SKK Сирма Груп Холдинг АД-София 0.6076 1.0000 59 360 518 0.8600 31 018 008
T57 Трейс груп холд АД-София 0.2403 1.0000 24 200 000 3.9000 22 679 514

Запази в Excel

* Следващото заседание на Комисията по индексите, на което ще се определят фрий-флоут коефициенти, ще се проведе на 03.09.2018 год., а определените коефициенти ще влязат в сила, считано от 25.09.2018 год .