Индексите на БФБ-София включват емисии ценни книжа, търгувани на някой от организираните пазари, които отговарят на общите и специфичните критерии на съответния индекс и осигуряват точно отразяване на пазарните движения

SOFIX

Емисии в SOFIX и техните коефициенти, считано от 19.06.2017 год.:

Борсов код Емисия Фрий-флоут Теглови фактор Брой ценни книжа Цена Капитализация
3JR Софарма АД-София 0.3186 0.8536 134 797 899 4.830 177 074 230
3NB Неохим АД-Димитровград 0.2370 1.0000 2 654 358 60.000 37 744 971
4CF ТБ Централна кооперативна банка АД-София 0.2483 1.0000 113 154 291 1.670 46 920 671
4EH Еврохолд България АД-София 0.1475 1.0000 161 345 000 1.260 29 985 968
4I8 Индустриален Капитал Холдинг АД-София 0.4876 1.0000 15 551 960 4.200 31 849 170
5BU Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София 0.8688 1.0000 20 150 000 2.240 39 214 157
5F4 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София 0.1500 1.0000 110 000 000 5.690 93 885 000
5MB Монбат АД-София 0.1768 1.0000 39 000 000 11.300 77 915 760
5MH М+С хидравлик АД-Казанлък 0.2261 1.0000 39 055 200 8.410 74 263 502
5SR Стара планина Холд АД-София 0.5859 1.0000 21 000 000 8.450 103 967 955
5V2 Холдинг Варна АД-Варна 0.2544 1.0000 5 235 900 33.100 44 089 629
6A6 Адванс Терафонд АДСИЦ-София 0.5898 1.0000 85 110 091 2.190 109 933 470
6AB Албена АД-к.к. Албена 0.3059 1.0000 4 273 126 64.500 84 311 126
6AM Алкомет АД-Шумен 0.0990 1.0000 17 952 959 18.000 31 992 173
6C4 Химимпорт АД-София 0.2704 1.0000 239 646 267 1.720 111 456 603

Запази в Excel

* Следващото заседание на Комисията по индексите, на което ще се определят фрий-флоут коефициенти, ще се проведе на 04.09.2017 год., а определените коефициенти ще влязат в сила, считано от 18.09.2017 год .