Индексите на БФБ-София включват емисии ценни книжа, търгувани на някой от организираните пазари, които отговарят на общите и специфичните критерии на съответния индекс и осигуряват точно отразяване на пазарните движения

SOFIX

Емисии в SOFIX и техните коефициенти, считано от 20.03.2017 год.:

Борсов код Емисия Фрий-флоут Теглови фактор Брой ценни книжа Цена Капитализация
3JR Софарма АД-София 0.3186 0.9338 134 797 899 4.100 164 430 873
3NB Неохим АД-Димитровград 0.2370 1.0000 2 654 358 63.234 39 779 425
4CF ТБ Централна кооперативна банка АД-София 0.2483 1.0000 113 154 291 1.569 44 082 954
4EH Еврохолд България АД-София 0.1996 1.0000 161 345 000 0.955 30 755 261
4I8 Индустриален Капитал Холдинг АД-София 0.4876 1.0000 15 551 960 4.503 34 146 860
5BU Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София 0.8688 1.0000 20 150 000 2.211 38 706 474
5F4 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София 0.1500 1.0000 110 000 000 5.489 90 568 500
5MB Монбат АД-София 0.1768 1.0000 39 000 000 10.790 74 399 208
5MH М+С хидравлик АД-Казанлък 0.2261 1.0000 39 055 200 8.350 73 733 679
5SR Стара планина Холд АД-София 0.5859 1.0000 21 000 000 8.210 101 015 019
5V2 Холдинг Варна АД-Варна 0.2486 1.0000 5 235 900 33.000 42 954 276
6A6 Адванс Терафонд АДСИЦ-София 0.5795 1.0000 85 110 091 2.125 104 807 758
6AB Албена АД-к.к. Албена 0.3059 1.0000 4 273 126 62.210 81 317 754
6AM Алкомет АД-Шумен 0.0990 1.0000 17 952 959 19.050 33 858 383
6C4 Химимпорт АД-София 0.2697 1.0000 239 646 267 1.583 102 313 403

Запази в Excel

* Следващото заседание на Комисията по индексите, на което ще се определят фрий-флоут коефициенти, ще се проведе на 02.06.2017 год., а определените коефициенти ще влязат в сила, считано от 19.06.2017 год .