Етапи в процеса на публично предлагане

Публично предлагане

 

ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ЕДНО ДРУЖЕСТВО В ПУБЛИЧНО Е ПРОЦЕС ОТ ДВА ОСНОВНИ ЕТАПА, ВСЕКИ ОТ КОИТО Е СВЪРЗАН СЪС СЕРИОЗНА АНГАЖИРАНОСТ ОТ СТРАНА НА МЕНИДЖМЪНТА, ОТНЕМА ВРЕМЕ И ИЗИСКВА СЕРИОЗНО ОБМИСЛЯНЕ И СТРАТЕГИЯ.

 

ПЪРВИ ЕТАП: "РЕШЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПУБЛИЧЕН СТАТУТ И ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА"

Първата стъпка по пътя към борсата е вземането на решение за придобиване на публичен статут. За целта управителните органи на дружеството и собствениците му трябва в детайли да се запознаят с предимствата, които той ще осигури отговорностите, които ще вмени на дружеството и да преценят доколко състоянието и нуждите на бизнеса им изискват предприемането на тази стъпка.
Следва да се направи анализ на това какъв тип е дружеството, какво може да предостави на потенциалните инвеститори и доколко настоящите му характеристики биха удовлетворили таргетирания тип инвеститори за да бъде успешно публичното предлагане. На този етап следва да се прецени доколко осъществяването на публично предлагане ще допринесе за постигането на заложените средносрочни и дългосрочни цели на дружеството и по какъв начин би било най-подходящо то да се интегрира в средносрочната стратегия за развитие на компанията.
Разходите по придобиването на публичен статут не следва да се пренебрегват. Следва да се направи анализ на разходите, които съпътстват процеса на придобиване на публичен статут и да обмислят всички различни алтернативи (на публичното предлагане), които биха допринесли за осъществяване на заложените пред дружеството цели.

 

 
 
 
Не на последно място е необходимо и да се избере най-подходящата за дружеството схема за излизане на пазара в съответствие със заложените цели, както и да се направи преценка относно състоянието на пазара и неговата готовност да приеме нови дружества.
 

ВТОРИ ЕТАП: "ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ"

След като веднъж решението е взето, започва същинската подготовка по осъществяването на публично предлагане. От особено значение е избора на инвестиционен посредник, правен консултант и PR агенция. След като отборът е сформиран следва конкретизирането на особеностите на публичното предлагане като размера на емисията, таргетираните инвеститори, начина на организиране на публичното предлагане, емисионната стойност на акциите при предлагането и т.н.
След като се дефинират основните моменти по публичното предлагане се пристъпва към изготвянето на проспекта за публично предлагане. След като проспектът бъде потвърден от Комисията за финансов надзор  следва самото публично предлагане. Публикуването на съобщението за публично предлагане, организирането на представяне на дружеството пред потенциалните инвеститори (роудшоу) и самия процес на записване на акциите са останалите стъпки в този втори етап.Назад
Напред