Финансов отчет в детайли

Българска фондова борса-София АД

Дата на публикуване: 30.03.2018

Документи:
Заверен от регистриран одитор финансов отчет
Одиторски доклад
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет
Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2
Декларации от отговорните в рамките на емитента лица
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление определени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор
Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2
Годишен финансов отчет - електронна таблица
Декларация от одитора по чл. 100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК
Карта за самооценка за Корпоративното управление на дружеството
Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на СД