Корпоративен календар на БФБ-София

Корпоративен календар на БФБ-София АД за 2018 г.

Дата на оповестяване Дейност / Документ Медия
МИНАЛИ СЪБИТИЯ
понеделник, 29 януари 2018 г. Междинен отчет за четвъртото тримесечие X3News
вторник, 30 януари 2018 г. Среща с инвеститорите  
вторник, 27 февруари 2018 г. Консолидиран междинен отчет за четвъртото тримесечие X3News
петък, 30 март 2018 г. Одитиран годишен финансов отчет X3News
четвъртък, 19 април 2018 г. 22-ра Европейска конференция по корпоративно управление  
вторник, 24 април 2018 г. Консолидиран годишен финансов отчет X3News
понеделник, 30 април 2018 г. Междинен отчет за първото тримесечие X3News
сряда, 02 май 2018 г. Среща с инвеститорите  
четвъртък, 17 май 2018 г. Обявяване на покана за Общо събрание на акционерите (ОСА) в Търговския регистър.
Запознаване на КФН и обществеността с поканата и материалите
X3News
понеделник, 28 май 2018 г. Консолидиран междинен отчет за първото тримесечие X3News
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
сряда, 13 юни 2018 г. Ден за акции  
понеделник, 18 юни 2018 г. Провеждане на ОСА  
понеделник, 18 юни 2018 г. Уведомление относно вида и размера на дивидента (ако бъде взето такова решение)  
четвъртък, 21 юни 2018 г. Представяне на протокол от ОСА и Уведомление за упражняване на гласове в ОСА чрез представители  
петък, 27 юли 2018 г. Междинен отчет за второто тримесечие  
понеделник, 30 юли 2018 г. Среща с инвеститорите  
понеделник, 27 август 2018 г. Консолидиран междинен отчет за второто тримесечие  
понеделник, 29 октомври 2018 г. Междинен отчет за третото тримесечие  
вторник, 30 октомври 2018 г. Среща с инвеститорите  
вторник, 27 ноември 2018 г. Консолидиран междинен отчет за третото тримесечие