Корпоративен календар на БФБ-София

Корпоративен календар на БФБ-София АД за 2018 г.

Дата на оповестяване Дейност / Документ Медия
МИНАЛИ СЪБИТИЯ
понеделник, 29 януари 2018 г. Междинен отчет за четвъртото тримесечие X3News
вторник, 30 януари 2018 г. Среща с инвеститорите  
вторник, 27 февруари 2018 г. Консолидиран междинен отчет за четвъртото тримесечие X3News
петък, 30 март 2018 г. Одитиран годишен финансов отчет X3News
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
четвъртък, 19 април 2018 г. 22-ра Европейска конференция по корпоративно управление  
вторник, 24 април 2018 г. Консолидиран годишен финансов отчет  
петък, 27 април 2018 г. Обявяване на покана за Общо събрание на акционерите (ОСА) в Търговския регистър. Запознаване на КФН и обществеността с поканата и материалите (предварителна дата).  
понеделник, 30 април 2018 г. Междинен отчет за първото тримесечие  
сряда, 02 май 2018 г. Среща с инвеститорите  
понеделник, 28 май 2018 г. Консолидиран междинен отчет за първото тримесечие  
вторник, 12 юни 2018 г. Провеждане на ОСА (предварителна дата)  
вторник, 12 юни 2018 г. Уведомление относно вида и размера на дивидента (ако е взето такова решение)  
петък, 15 юни 2018 г. Представяне на протокол от ОСА и Уведомление за упражняване на гласове в ОСА чрез представители (предварителна дата)  
петък, 27 юли 2018 г. Междинен отчет за второто тримесечие  
понеделник, 30 юли 2018 г. Среща с инвеститорите  
понеделник, 27 август 2018 г. Консолидиран междинен отчет за второто тримесечие  
понеделник, 29 октомври 2018 г. Междинен отчет за третото тримесечие  
вторник, 30 октомври 2018 г. Среща с инвеститорите  
вторник, 27 ноември 2018 г. Консолидиран междинен отчет за третото тримесечие