Общи правила за работа с COBOS

Общи правила за работа с COBOS

Документи

Общи условия на "БФБ-София" АД за ползване на COBOS

Правила за регистрация и работа със Системата за електронно подаване на поръчки чрез интернет от клиенти на членовете на "БФБ-София" АД

Правила за регистрация и работа със Системата за електронно подаване на поръчки чрез интернет от клиенти на членовете на "БФБ-София" АД (в сила от 03.01.2018г)

Указания за издаването на електронен сертификат с клиентски права на клон или офис по чл. 4, ал. 6 от Правилата за регистрация и работа със Системата за електронно подаване на поръчки чрез интернет от клиенти на членовете на "БФБ-София" АД
Техническа процедура относно механизмите за сигурност при криптиране на данни, защита при генериране и съхранение на сертификати и условията при разпространение на информация за валидността на сертификатите от "БФБ-София" АД
 

 


Абонати

Съгласно Правилата за регистрация и работа със системата за електронно подаване на поръчки чрез интернет от клиенти на членовете на "БФБ-София" АД, абонати на COBOS могат да бъдат само членове на Борсата, които извършват сделки в Системата чрез неприсъствен достъп. Ако такова лице желае да бъде регистрирано като абонат на COBOS, необходимо е то да сключи договор за абонат с Борсата, след заплащане на дължимата такса за включване съгласно одобрената тарифата. Едновременно с това се подава заявление по образец до Борсата, към което се прилагат:

 1. Списък на борсовите посредници, които ще потвърждават поръчки през COBOS и на служителя на заявителя, който ще бъде администратор в COBOS;
 2. Удостоверение за сключен трудов договор между заявителя и лицето, което ще бъде администратор, съдържащо срока на договора, ако е налице такъв;
 3. Информация за лицата по т. 1, необходима за електронното им сертифициране от Борсата;
 4. Декларация по чл. 4, ал. 8 от Правилата за регистрация и работа със Системата за електронно подаване на поръчки чрез интернет от клиенти на членовете на "БФБ-София" АД.

Примерна декларация, физически лица
Договор за абонат
Заявление за абонат
Ръководство за абонати

Абонатите получават персонални сертификати на своите потребители или софтуер за генериране на такива за достъп и работа в COBOS, след заплащане на дължимите такси за абонат и потребител съгласно тарифата в тези правила.

Администраторът отговаря за действията си пред управляващите органи на абоната на Борсата. Действията на администратора на COBOS се считат за действия на абоната пред Борсата. Потребителите с администраторски сертификат (администратори) са задължително служители по трудов договор с абонатите и имат следните права:

 1. Задаване и отнемане на права на потребители с брокерски сертификат;
 2. Задаване и отнемане на права на потребителите с клиентски сертификат;
 3. Да въвеждат данни посредством интерфейса на системата, необходими за генерирането на брокерските и клиентските сертификати от Борсата;
 4. Да получават друга информация съгласно одобреният интерфейс от Съвета.

Ако по дадена причина е необходимо да бъде прекратена регистрацията на брокер или администратор, абонатът подава заявление по образец за това.

Заявление за прекратяване регистрацията на брокер или администратор на COBOSCOBOS - Client Portfolio

COBOS-Client Portfolio е допълнителен модул към системата COBOS, който може да бъде достъпен само за потребители на абонати на тази система. COBOS-Client Portfolio позволява визуализирането по всяко време на текущите реални и виртуални салда в пари и ценни книжа (за всяка ценна книга по отделно) на всеки клиент на абоната, потребител на COBOS, желаещ да ползва тази услуга.

Потребителите на абонати, които са техни клонове или офиси, не могат да имат достъп до COBOS-Client Portfolio.

Достъпът на потребител до COBOS-Client Portfolio е възможен единствено след регистрация на абонат на COBOS за ползване на модула. За регистрация за ползване на COBOS-Client Portfolio абонатът подава писмено заявление по образец, към което прилага:

1. Списък на потребителите с клиентски сертификат, които ще имат достъп до COBOS-Client Portfolio, който съдържа следната информация:

 • Tрите имена на потребителя, респективно наименование и седалище на потребителя;
 • Уникален номер на клиента (потребителя), зададен му от абоната, с който абонатът нарежда прехвърляния по сметките на клиента в Централен Депозитар;

2. Писмена декларация по образец от всеки потребител от списъка по предходната точка, с която клиентът изрично се съгласява:

 • Да получава информация за текущия си портфейл от ценни книжа и пари при инвестиционния посредник-абонат;
 • Тази информация да е достъпна за неговия брокер и администратор в COBOS, служители на инвестиционния посредник-абонат, както и за Борсата;

3. Документ за платена такса за достъп на абоната до COBOS-Client Portfolio.

Правила за регистрация и ползване на COBOS-Client Portfolio
Технически правила за управление на COBOS-Client Portfolio (за Администратора на COBOS)
Завление за регистрация за ползване на COBOS-Client Portfolio
Допълнително споразумение към Договора за абонат за ползване на COBOS-Client Portfolio
Декларация по чл. 11, ал. 1, т. 1 от Правилата за регистрация и ползване на COBOS-Client PortfolioКлиенти

Потребители на COBOS могат да бъдат само борсови посредници и администратори, както и клиенти на абонатите. Всеки клиент на абонат има право да получи потребителски сертификат за работа в COBOS, ако е сключил договор с абоната, в който изрично е посочено, че:

 1. Абонатът ще изпълнява поръчки за покупка или продажба на цени книжа единствено по нареждане от клиента, съдържащо конкретните параметри на лимитирани или пазарни поръчки, съгласно Правилника на Борсата;
 2. Писмената форма на нареждането за въвеждане или отмяна на поръчки (договор за поръчка или за отмяна на поръчка) по предходната точка се счита за спазена при въвеждането или изтриването на поръчка от клиента в COBOS;
 3. Правилата за регистрация и работа със системата за електронно подаване на поръчки чрез интернет от клиенти на членовете на "БФБ-София" АД са неразделна част от договора.

За получаване на потребителски сертификат за клиентски права, абонатът подава заявление, към което се прилагат:

 1. Декларация от абоната, че са изпълнени горепосочените условията;
 2. Информация за клиента, необходима за издаване на сертификат от Борсата;
 3. Правата на клиента по чл. 7 от Правилата за регистрация и работа с COBOS;
 4. Документ за платена такса за потребител, съгласно одобрената тарифа;
 5. Декларация от клиента по чл. 4, ал. 8 от Правила за регистрация и работа с COBOS

Заявление за регистрация на клиент на COBOS на български език
Заявление за регистрация на клиент на COBOS на английски езикОправомощени страни

Ако за дадено лице възникне необходимост да идентифицира потребители чрез издадените от Борсата електронни сертификати, то трябва да подаде писмено заявление до Борсата. След получаването му, Съветът взима решение дали съответното лице може да бъде третирано като оправомощена страна. Заявителят се уведомява писмено за решението на Съвета.

Заявление за идентификация на потребители пред оправомощена страна