БФБ-София е единствената фондова борса в Югоизточна Европа, която има разработена собствена електронна система, позволяваща на крайните потребители (инвеститори) да подават поръчки за покупка и продажба на финансови инструменти

COBOS

БФБ-София е единствената фондова борса в Югоизточна Европа, която има разработена собствена електронна система, позволяваща на крайните потребители (инвеститори) да подават поръчки за покупка и продажба на финансови инструменти, допуснати до търговия на Борсата.

От своето въвеждане през 2003 г. до днес Системата е обект на постоянно подобряване и развитие. Експертите на Борсата регулярно извършват подобрения и нововъведения в системата, включват се допълнителни модули, повишава се качеството на работа на системата, добавят се функционалности.

Вход в COBOS