Настоящата секция от интернет страницата на Българска Фондова Борса - София АД (Борсата) има за цел да обобщи най-добрите практики на публичните дружества в България по отношение на разкриването на информация.

Добри практики при разкриването на информация

Настоящата секция от интернет страницата на Българска Фондова Борса - София АД (Борсата) има за цел да обобщи най-добрите практики на публичните дружества в България по отношение на разкриването на информация. В нея компаниите могат да намерят също така и информация относно принципите, заложени в Националния кодекс за корпоративно управление, както и информация относно припоръките на Борсата по отношение на разкриването на информация от публичните дружества.

Секцията е разделена на три основни подсекции, както следва:

1. Национален кодекс за корпоративно управление - създаване, основни цели, същност и принципи;

2. Добри практики при разкриването на информация - обобщение на най-добрите практики по отношение разкриването на информация;

3. Съдържание на интернет страниците на публичните дружества - описание на най-често използваните световни и национални практики по отношение съдържанието на корпоративните интернет страници на публичните дружества и емитентите.