Общото събрание на акционерите на БФБ-София е основният колективен орган на управление на Борсата, който решава всички основни за работата на БФБ-София въпроси.

Общо събрание на акционерите на БФБ-София АД

Общото събрание на акционерите на БФБ-София е основният колективен орган на управление на Борсата, който решава всички основни за работата на БФБ-София въпроси.

Общото събрание на БФБ-София включва всички акционери в дружеството с право на глас. Като основен колективен орган ОСА на БФБ-София има правомощия да изменя и допълва устава на Борсата, да избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, да приема решение за разпределяне на печалбата и др. Общите събрания на БФБ-София са редовни или извънредни. ОСА на БФБ-София АД се свиква не по-малко от един път годишно и право на глас в него имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери към датата на общото събрание. Необходимият кворум според Устава на БФБ-София е 50% от капитала на дружеството. Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено. За разискванията и решенията на Общото събрание на БФБ-София АД се води протокол.


Общо събрание на акционерите - определение и състав

Общото събрание на БФБ-София включва всички акционери в дружеството с право на глас. Акционерите могат да участват в общото събрание лично или чрез представител. Член на съвета на директорите на борсата не може да представлява акционер.
Ако в БФБ-София са наети по трудов договор повече от 50 лица те могат да се представляват в общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас. Техният представител има правата по чл. 224 от ТЗ.

Още в секцията:

ОСА - определение и състав

Правомощия на общото събрание

Видове общи събрания

Свикване на общо събрание

Участие и право на глас в общите събрания

Мнозинство

Решения на общите събрания

Протоколи от общите събрания


Документи

Дата на ОСА Покана и материали Протокол от ОСА
18.06.2018 г.    
26.09.2017 г.        
07.04.2017 г.    
21.06.2016 г.    
30.06.2015 г.    
03.06.2014 г.             
14.01.2014 г.   
09.05.2013 г.    
20.06.2012 г.    
31.05.2011 г.    
13.09.2010 г.
03.08.2010 г.
20.01.2010 г.    

Архив документи

Правомощия на общото събрание на акционерите на БФБ-София

Общото събрание на акционерите на БФБ-София АД:
 • изменя и допълва устава на Борсата;
 • приема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
 • определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и им определя възнаграждението;
 • назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
 • приема годишния отчет на Съвета на директорите и решава освобождаването от отговорност на неговите членове;
 • одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначените от ОС регистрирани одитори, съответно приема решение за разпределяне на печалбата и за попълване на фонд "Резервен";
 • определя размера на фонд "Резервен" и източниците за набирането му, извън тези по чл. 40, ал. 2, буква "а" от Устава на борсата;
 • приема решение за прекратяване на борсата и избира ликвидатори.

Видове общи събрания на акционерите на БФБ-София

БФБ-София провежда общо събрание на акционерите (ОСА) най-малко веднъж годишно. ОСА се провежда по седалището на Борсата.
Общите събрания на БФБ-София са редовни или извънредни.
БФБ-София провежда редовното си годишно общо събрание на акционерите не по-късно от 6 месеца след края на съответната отчетна година. За разлика от редовните, за извънредните ОСА не са специално регламентирани срокове, в които да се провеждат. Те се свикват по искане на управителните органи на дружеството или акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала, при възникване на специфични обстоятелства, които изискват решение от акционерите на борсата. Така например в случай че загубите на БФБ-София надхвърлят една втора от капитала й, следва да се проведе общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

Свикване на общото събрание на акционерите на БФБ-София

Общото събрание на акционерите на БФБ-София АД се свиква не по-малко от един път годишно.

Право да свикат общото събрание имат:
 • Съветът на директорите на борсата или
 • акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 (пет) на сто от капитала.
Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър. В поканата се съобщават мястото, датата, часът, дневния ред на събранието и датата на евентуалното ново събрание в случаите когато не е спазено условието за кворум (Общото събрание на акционерите на БФБ-София е действително, когато на него са представени повече от половината акции.) В случаите когато на определената в поканата дата и час не са представени необходимия брой акции, Съветът на директорите може да насрочи ново Общо събрание не по-рано от 14 дни.
Поканата за ОСА на БФБ-София се обявява в търговския регистър не по-малко от 30 дни преди откриването на общото събрание.
В случаите когато ОСА се свиква по искане на акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 (пет) на сто от капитала, искането им трябва да се удовлетвори в рамките на едномесечен срок. Ако общото събрание по искане на акционери не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

Участие и право на глас в ОСА

Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дена преди датата на общото събрание. За удостоверяване на правото си на участие в Общото събрание акционерите се регистрират при оправомощено лице от борсата. При регистрацията си акционерите получават документ за участие и гласуване, върху който се отбелязва броят на притежаваните акции и името на акционера и/или неговия пълномощник.

Списък на присъстващите на Общото събрание

За общото събрание се изготвя поименен списък на присъстващите акционери или техните представители и за броя на представените акции.
Акционерите или техните представители удостоверяват присъствието си с подпис върху списъка.
Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на Общото събрание.

Представители на акционерите

Правото на глас в ОСА на БФБ-София може да се упражнява лично или чрез пълномощник. Акционерите, физически и юридически лица, могат да упълномощават по надлежния ред лица, които да ги представляват на Общото събрание.
Гласът, даден лично или чрез пълномощник, има еднаква тежест.
Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:
1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Включване на допълнителни въпроси в дневния ред на ОСА

Акционери на БФБ-София АД, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обнародване или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание.
Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание горепосочените акционери представят в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали, свързани с тях. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация.


Мнозинство

Необходимият кворум според Устава на БФБ-София е 50% от капитала на дружеството, т.е. общото събрание е действително, когато на него са представени повече от половината от акциите.
Ако изискването за кворум не е спазено, е предвидена законова възможност да се насрочи ново заседание на ОСА, но не по-рано от 14 дни. Новото заседание на ОСА е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.
Мнозинството за вземане на решения в ОСА на БФБ-София АД е два вида обикновено и квалифицирано.
Решенията на ОСА на БФБ-София се приемат с обикновено мнозинство от представените гласове, освен в случаите, предвидени в Устава на борсата, за които е предвидено друго.
Решение на ОСА за прекратяване на Борсата и избор на ликвидатори се приема с мнозинство от 3/4 от представените гласове.


Решения на ОСА

Общото събрание на БФБ-София АД не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на закона, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено.
Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на Борсата влизат в сила след вписването им в търговския регистър.
Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на Борсата, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.


Протокол от ОСА

За разискванията и решенията на Общото събрание на БФБ-София АД се води протокол в специална книга, в който се посочват:
   1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
   2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
   3. присъствието на управителния и на надзорния съвет, както и на лица, които не са акционери;
   4. направените предложения по същество;
   5. проведените гласувания и резултатите от тях;
   6. направените възражения.
Протоколът на общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.
Към протоколите се прилагат:
   1. поименен списък на присъстващите акционери или техните представители и за броя на представените акции;
   2. документите, свързани със свикването на общото събрание, в т.ч. представените пълномощни.
Протоколните книги се пазят от изпълнителния директор през цялото време на съществуване на Борсата.