Заявления за допускане до търговия, съгласно Част II Правила за членство и част III Правила за допускане до търговия

Заявления за допускане

Заявления за допускане до търговия, съгласно Част II Правила за членство и част III Правила за допускане до търговия

 
Заявление за допускане до Сегмент акции "Premium" на Основния пазар на BSE
Заявление за допускане до Сегмент акции "Standard" на Основния пазар на BSE
Заявление за допускане до Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел
Заявление за допускане до Сегмент на облигации
Заявление за допускане до Сегмент за борсово търгувани продукти
Заявление за допускане до Сегмент за права на емисии права върху записани акции
Заявление за допускане до Сегмент за права на емисии права от увеличение на капитала на публично дружество
Заявление за допускане до Сегмент за първично публично предлагане
Заявление за преместване на емисия акции на BSE, Сегмент "Premium"
Заявление за преместване на емисия акции на BSE, Сегмент "Standard"
Заявление за промяна на параметрите на облигации
Заявление за допускане до търговия на последваща емисия
Заявление за допускане на борсов посредник до търговия
Заявление за допускане на борсов посредник до търговия-чуждестранни лица
Заявление за маркет-мейкър
Заявление за членство в БФБ АД
Заявление за членство в БФБ АД-с клон в България
Заявление за членство в БФБ АД-чуждестранни лица
Заявление по чл. 73, ал. 1, т. 7 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на БФБ АД
Заявление за достъп до FTP сървър
Заявление за одобрение на електронна платформа за достъп до пазара